Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś ECB nie zmieni stóp procentowych, podwyżka prawdopodobnie za miesiąc. RPP podniosła stopy o 75pb, dziś konferencja Prezesa NBP.

Wiadomości zagraniczne

OECD tnie prognozy wzrostu dla gospodarki światowej z powodu wojny na Ukrainie.

 • W najnowszym raporcie OECD istotnie obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego na 2022 dla gospodarki światowej. Jednocześnie zwraca uwagę na wzrost kosztów utrzymania w wielu krajach. Rosyjska agresja na Ukrainę w połączeniu z polityką zero-Covid w Chinach spycha gospodarkę światową na ścieżkę wolniejszego wzrostu i rosnącej inflacji. Organizacja zwraca uwagę na strome wzrosty cen energii i żywności, które podminowują bezpieczeństwo żywieniowe w najbiedniejszych krajach.
 • W porównaniu z projekcją sprzed pół roku, OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB na 2022 dla świata z 4,5% do 3,0%, w tym dla strefy euro z 4,3% do 2,6% (dla Niemiec z 4,1% do 1,9%), dla USA z 3,7% do 2,5%, dla Wielkiej Brytanii z 4,8% do 3,6%. Prognozy inflacji CPI na 2022 zostały podniesione dla Niemiec z 2,8% do 7,2%, USA z 4,8% na 7,0%, natomiast dla Wielkiej Brytanii z 4,4% do 8,8%. W tych trzech gospodarkach inflacja już osiągnęła 40-letnie maksima.
 • Symulacje modelowe sugerują, że embargo na dostawy gaz ziemnego z Rosji do Europy, spowodowałoby obniżenie wzrostu PKB wśród europejskich członków OECD o 1,3pp w 2023 oraz o 0,7pp w 2024 w odniesieniu do scenariusza bazowego. Jednocześnie spowodowałoby wzrost inflacji o 1,1pp w 2023 i 0,5pp w 2024. Oprócz szoku energetycznego, koszty wojny na Ukrainie wynikają z niedoborów innych surowców, których Rosja i Ukraina były kluczowymi dostawcami, oraz zakłóceń w transporcie i finansowaniu handlu.

Strefa euro: rewizja PKB w 1kw22 w górę.

 • Eurostat zrewidował w górę wcześniejsze szacunki wzrostu PKB w strefie euro w 1kw22. Gospodarka strefy euro powiększyła się o 0,6%kw/kw (rewizja z 0,3%) i po 0,2% w 4kw21. W ujęciu rocznym PKB w strefie euro wzrósł o 5,4%r/r, wcześniej szacowano 5,1%, w górę z 4,7% w 4w21. Przyśpieszenie wzrostu miało charakter krótkotrwały. Rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła na pogorszenie wyników i perspektyw dla strefy euro od 2kw22.

Dziś posiedzenie Rady Prezesów EBC.

 • Dziś Rada Prezesów EBC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Inwestorzy nie spodziewają się zmian w tym miesiącu. Wypowiedzi przedstawicieli EBC w ostatnich tygodniach przemawiają z podwyżką o 25pb w lipcu, choć dyskutowana będzie zapewne również podwyżka o 50pb.
 • Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedstawicieli EBC w pierwszym kroku bank ogłosi zakończenie programu QE, a  w kolejnym rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych.

Wiadomości krajowe

Stopa referencyjna NBP w górę do 6%. Dziś o 15:00 konferencja prezesa NBP A. Glapińskiego.

 • Rada Polityki Pieniężnej podniosła główne stopy procentowe o 75pb do 6,0%. Była to 9 podwyżka stóp w obecnym cyklu. W komunikacie po raz pierwszy odnotowano, że wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Tym samym RPP coraz wyraźniej odnotowuje, że podwyższona inflacja ma także źródła krajowe, a wysoki popyt sprzyja efektom wtórnym.
 • Pomimo dalszego wzrostu inflacji Rada nie zdecydowała się na zwiększenie skali zacieśnienia polityki pieniężnej, co mogło wynikać z wyraźnego pogorszenia nastrojów w przemyśle (spadek PMI w maju poniżej progu 50pkt. oddzielającego fazę ożywienia od spowolnienia gospodarczego). W dalszym ciągu cykl podwyżek pozostaje jednak agresywny. W naszej ocenie jednym z głównych powodów znaczących podwyżek stóp procentowych jest nie tylko wysoki poziom inflacji CPI (wg wstępnego szacunku w maju 13,9%r/r), ale coraz wyraźniejsze sygnały nasilających się efektów wtórnych (szybko rosnąca inflacja bazowa) oraz presja cenowo-płacowa (wzrost płac przyspieszył w maju do 14,1%r/r). Nasilają się także obawy o odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Wzrost cen producenta w kwietniu wyniósł 23,3% r/r, zatem istnieje duża przestrzeń do wspomnianego wyżej przenoszenia wzrostu kosztów przedsiębiorstw na ceny finalne.
 • Szacujemy, że najbliższe miesiące przyniosą dalszy wzrost cen inflacji bazowej, a CPI osiągnie lokalny szczyt w przedziale 15-20% w 4kw22. W dalszym ciągu otoczenie makroekonomiczne sprzyja utrzymywaniu się podwyższonej inflacji. Wcześniejsze wzrosty kosztów energii, transportu, materiałów i pracy rozlewają się na ceny finalne coraz większej liczby dóbr i usług. Sprzyja temu wciąż solidny popyt, napędzany rosnącymi dochodami wskutek napiętej sytuacji na rynku pracy i ekspansji fiskalnej. Istotnym ryzykiem dla przebiegu ścieżki inflacji w 2023 jest skala przyszłych podwyżek cen regulowanych oraz decyzje rządu co do Tarczy Antyinflacyjnej.
 • Przy tak wysokim wzroście cen jak obecnie, inflacja zaczyna mieć samonapędzający charakter, a jej ograniczenie wymaga zdecydowanego zaostrzenia polityki pieniężnej. Zwłaszcza, że ekspansywna polityka fiskalna ogranicza restrykcyjność łącznej policy mix. Spodziewamy się dalszych zdecydowanych ruchów ze strony RPP w najbliższych miesiącach i podtrzymujemy nasz scenariusz wzrostu stopy referencyjnej w obecnym cyklu do 8,5%. Kolejna podwyżka stóp już w lipcu, kiedy poznamy także najnowszą projekcję NBP.
 • Więcej informacji dotyczących oceny perspektyw gospodarczych i inflacyjnych przez NBP poznamy na dzisiejszej konferencji prezesa A.Glapińskiego o 15:00.

Prognozy OECD dla Polski.

 • W najnowszym raporcie World Economic Outlook ekonomiści OECD prognozują, że wzrost PKB w Polsce w 2022 wyniesie 4,4%, a  w 2023 spowolni do 1,8% m.in. z uwagi na negatywny wpływ wojny na Ukrainie na aktywność ekonomiczną. OECD spodziewa się inflacji w tym roku na poziomie 11,1%, a  w przyszłym spadku tempa wzrostu cen konsumpcyjnych do 6,5%. Bilans ryzyk dla prognoz jest po stronie niższego wzrostu i wyższej inflacji. Deficyt sektora general government ma wynieść 4,4% w 2022 i 3,1% w 2023. Eksperci OECD spodziewają się, że do końca 2023 stopa NBP wzrośnie do 8,5%.
 • Scenariusz makroekonomiczny przedstawiony przez OECD jest nieco bardziej pesymistyczny od naszego w odniesieniu do perspektyw wzrostu PKB, co przekłada się także na niższą oczekiwaną ścieżkę inflacji. Pomimo to ekonomiści OECD podzielają nasz pogląd, że stopa NBP wzrośnie do 8,5%.

Tarcza Antyinflacyjna przedłużona do 31 października. W piątek aukcja zamiany obligacji.

 • Do projektu ustaw o wsparciu kredytobiorców wprowadzono poprawkę przedłużająca Tarczę Antyinflacyjną do 31 października – powiedział wiceminister finansów P. Patkowski. Oznacza to przedłużenie obniżek VAT, akcyzy oraz podatku od sprzedaży detalicznej na kolejne 3 miesiące.
 • Na piątkowej aukcji zamiany Ministerstwo Finansów zaoferuje 6 serii obligacji w zamian za papiery zapadające w drugiej połowie 2022 i  w pierwszej połowie 2023.

Rząd nie rozważa waloryzacji świadczenia 500+. W 2023 waloryzacja rent i emerytur o 9,7%.

 • Nie ma planów podniesienia wysokości świadczenia z programu Rodzina 500 plus, a  w rządzie nie ma w tej chwili dyskusji na ten temat – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej S. Szwed. Dodał, że oprócz świadczeń 500+ funkcjonują jeszcze inne formy wspierania rodzin. Wiceminister zapowiedział także, że rządowa propozycja w zakresie waloryzacji rent i emerytur to 9,7%.
 • Świadczenie 500+ zostało wprowadzone w lipcu 2016 w nominalnej kwocie PLN500 miesięcznie na dziecko. Wzrost cen detalicznych od tego czasu spowodował, że realna wartość tego świadczenia to obecnie ok. PLN380. Zachowanie siły nabywczej z lipca 2016 wymagałoby podniesienia świadczenia do co najmniej PLN650. Dlatego też w debacie publicznej zaczęły się pojawiać postulaty podniesienia świadczeń w ramach tego programu do PLN700. Takie rozwiązanie kosztowałoby budżet dodatkowo ok. PLN15mld rocznie.

Komentarz rynkowy

 • Od początku tygodnia główne rynki pozostają w trybie wyczekiwania na kluczowe wydarzenia w tym tygodniu, tj. posiedzenie EBC dziś i inflację z USA jutro. Para €/US$ przeszła w trend boczny wokół w drugiej połowie maja i pozostaje w nim do tej pory. Na rynkach bazowych obligacji trwa natomiast wzrost rentowności, choć słabszy niż w ubiegłym tygodniu. Widać to szczególnie w Europie. Inwestorzy spekulują, ze zaskoczenia inflacyjne zmuszą Radę Prezesów do bardziej zdecydowanych podwyżek stóp. USA jest natomiast najprawdopodobniej już po szczycie inflacji i trudniej jest o wzrost oczekiwań na bardziej zdecydowane działania ze strony Fed.
 • Wczorajsza podwyżka stóp NBP była mniej więcej zgodna z oczekiwaniami rynku. Dlatego kolejna próba wyłamania się €/PLN poniżej 4,57 się wczoraj nie udała. Kurs waha się dziś rano przy 4,58, tj. blisko wczorajszego otwarcia. Na krajowym rynku długu doszło jednak di dość dużej przeceny. Krzywa podniosła się od 8pb (na krótkim końcu) do 17pb (na długim).

€/US$ nadal w trendzie bocznym.

 • Widzimy istotne szanse, że para €/US$ utrzyma się blisko 1,07 także na przełomie tygodnia. Na posiedzeniu EBC nie spodziewamy się zmian stóp, a uwagę rynku powinny skupić ew. wskazówki co do kolejnej decyzji. Rada Prezesów dość dokładnie starała się jednak komunikować decyzję z lipcu (+25pb) już wcześniej i trudno może być o nowe istotne rynkowo informacje. Jutro inflacja z USA prawdopodobnie potwierdzi, że dynamika cen za oceanem jest już po szczycie – to również jest już jednak w cenach.
 • Również w 3kw22 para €/US$ powinna utrzymać się blisko 1,07. Także w tym przypadku jednak widzimy raczej ryzyko odchylenia kursu w górę od tego poziomu niż w dół. Kondycja gospodarki USA pozostaje dobra, ale podwyżki Fed są w cenach. Rosną natomiast szanse, że ścieżka podwyżek EBC będzie nieco szybsza niż wycenia to obecnie rynek. EBC prawdopodobnie zacznie swój cykl powoli, ale np. rosnące oczekiwania inflacyjne, czy słabe euro, to ryzyka podkreślane w ostatnich wystąpieniach członków Rady Prezesów.
 • Na przełomie tego tygodnia spodziewamy się stabilizacji lub niewielkiego osłabienia / wzrostu rentowności na bazowych rynkach długu. Nie spodziewamy się, aby komentarze po posiedzeniu EBC miały być dla rynku istotnym zaskoczeniem. Ew. rozczarują się również oczekający, że EBC może zdecydować się odsunąć swoje podwyżki stóp w czasie. Dane o aktywności gospodarczej zaczynają zaskakiwać negatywnie, ale Rada Prezesów wyraźnie niepokoi się odkotwiczaniem oczekiwań inflacyjnych. Z kolei CPI z USA powinny jutro potwierdzić, że dynamika cen osiągnęła szczyt, ale spadać będzie wolno. Dlatego w naszej ocenie ryzyko przeceny obligacji w Europie jest większe niż w USA.
 • Niezmiennie uważamy, że rentowności, zarówno na niemieckim, jak i amerykańskim rynku, są też ciągle przed szczytem. Fed już rozpoczął redukcję bilansu, a EBC najprawdopodobniej wygasi swój program QE przed posiedzeniem w lipcu. Dlatego podaż papierów trafiająca do inwestorów będzie rosnąć. Widzimy też ryzyko, że docelowy poziom stóp EBC może być wyższy niż wycenia to rynek.

Kolejne próby wyłamania się €/PLN poniżej 4,57.

 • Obecnie uwaga rynku powinna przesunąć się na wystąpienie prezesa Glapińskiego. Uważamy, że wzmocni ono oczekiwania na dalsze podwyżki stóp i ich wyższy poziom docelowy. Prawdopodobnie samo to pozwoli to na kolejne próby wyłamania się pary €/PLN poniżej 4,57 w końcówce tygodnia. Bez wsparcia z zagranicy, np. w postaci wzrostu €/US$, raczej się jednak nie powiodą.
 • Przed końcem roku para powinna dotrzeć do okolic 4,50, z ryzykiem większego spadku. Im dalej od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, tym mniej wrażliwe na to ryzyko powinny być rynki. Złotego wspierać powinny też dalsze podwyżki stóp NBP, silniejsze niż wycenia to rynek i najprawdopodobniej zdecydowanie większe niż EBC – tzn. korzystny dla złotego dysparytet wobec euro tylko wzrośnie. Dodatkowym wsparciem będzie ew. wypłata pierwszych środków z KPO, które po zmianie strategii MF będą wymieniane na rynku tworząc dodatkowy popyt na PLN.
 • Po wczorajszym osłabieniu SPW pole do dalszych wzrostów rentowności powinno być już krótkoterminowo niewielkie, szczególnie na długim końcu. W tym segmencie dodatkowo wzrosty będzie hamować perspektywa uruchomienia KPO i niższych podaży w 2poł22. Na spadki rentowności raczej nie liczymy, gdyż konferencja Prezesa NBP powinna wspierać oczekiwania, że stopa na końcu cyklu będzie wyższa niż wycenia to rynek.
 • Nadal uważamy też, że szczyt rentowności SPW, zwłaszcza na krótkim końcu, jest nadal przed nami. Tempo spadku CPI w 2023 może okazać się mniejsze niż rynek obecnie wycenia, co w połączeniu z ekspansywną polityką fiskalną rządu wyklucza obniżki stóp przed 2024. Zmiana wycenianej ścieżki stóp na 2023-2024 uzasadnia naszym zdaniem wzrost rentowności SPW na całej krzywej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.